Jouw privacy, onze zorg

Je rechten als patiënt of bewoner

Bij Asster hechten we veel belang aan jouw rechten en privacy. De vzw Asster is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle patiëntgegevens. 

Steunfiguren in je zorg

Je vertrouwenspersoon

Iemand die samen met jou je zorg van dichtbij volgt

Als jij dat wil kan je één of meerdere vertrouwenspersonen kiezen. Dat is een familielid, vriend, of kennis die samen met jou kan luisteren naar wat de hulpverlener vertelt over je gezondheid en mogelijke zorg, en je helpt bij het nemen van beslissingen. Je vertrouwenspersoon kan ook je dossier inkijken of een afschrift krijgen – nadat jij hier een aanvraag voor indiende.

Je kan in een formulier aangeven wie je vertrouwenspersoon is en een exemplaar bezorgen aan de zorginstelling. Zo is het voor hen duidelijk met wie ze, in jouw aanwezigheid, info mogen delen.

Je vertegenwoordiger

Iemand die in jouw plaats beslist als je dat
zelf niet meer kan

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden die beslist over jouw zorg, als jij dat zelf niet meer kan. Dat kan een familielid, vriend of goede kennis zijn. Je duidt een vertegenwoordiger aan met een schriftelijk document (een mandaat genoemd) met datum dat specifiek geldt voor jouw rechten als patiënt. Jij en je vertegenwoordiger ondertekenen dit document en houden het bij (bijvoorbeeld bij de notaris, het dossier bij je huisarts, …).

Als je geen vertegenwoordiger aanduidt, zal er volgens de wet op patiëntenrechten iemand aangdeduid worden. 

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens

dossier afdruk

Je hebt het recht om jouw dossier in te kijken of een afschrift van je dossier op te vragen

Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard medisch dossier. Je kan zowel mondeling als schriftelijk aan je behandelende arts vragen om je dossier in te kijken of hiervan een afschrift te ontvangen.

We beschermen jouw gegevens

Wij volgen de gangbare Wet op de patiëntenrechten (BS 26 september 2002) en Europese regelgeving betreffende de bescherming van jouw gegevens.

dossier delen

We delen gegevens uit jouw dossier op een veilige manier

Jouw elektronisch zorgdossier wordt gedeeld binnen onze ziekenhuisnetwerk ter bevordering van de samenwerking en de continuïteit van zorg. Soms is het ook aangewezen om gegevens uit jouw dossier te delen met externe hulpverleners.

Heb je vragen over je privacy?

Dan kan je terecht bij onze lokale DPO (data protection officer) Lore Martens via mail aan dpo@asster.be of telefonisch op het nummer 011 78 81 44. Zij en/of de directie van het ziekenhuis kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Ook hen kan je per mail contacteren via DPO@fracarita.org.

Heb je klachten?

Ondanks onze inspanningen om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden, kan je een andere mening hebben over ‘goede zorg’ of denken dat er niet professioneel gehandeld is. Het is belangrijk dat je deze klachten meldt.  Dit kan intern via je persoonlijke begeleider of een ander lid van het behandelingsteam of via de interne klachtencommissie (Katleen van Orshaegen – 011/78 81 52 – katleen.vanorshaegen@asster.be).  

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag, neem je best contact op met één van de meldpersonen:
Mevr. Katleen Van Orshaegen: tel 011 78 81 52, e-mail katleen.vanorshaegen@asster.be
Mevr. Sarah Vanderstraeten: tel 011 78 85 51, e-mail sarah.vanderstraeten@asster.be

Indien je niet rechtstreeks in het ziekenhuis terecht kan met jouw klachten kan je je altijd wenden tot de ombudsdienst.