Samenwerkingsverbanden

Overlegplatforms en netwerken 

Vlaams overlegplatform GGZ

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen.

Zie: https://www.overlegplatformgg.be/

Reling (Regionaal Limburg netwerk GGZ)

Reling is een samenwerkingsverband van 20 GGZ-actoren en 19 belende partners en met uit West-Limburg, die in mei 2011 een overeenkomst hebben gesloten om intensiever te gaan samenwerken o.m. met het oog op meer zorg op maat, continuïteit van zorg, vermaatschappelijking van zorg, enz.
In 2011 startte het art. 107 werd voor volwassenen. Asster is projectpromotor van dit project. Samen met alle partners engageren zij zich om 5 fucties waar te maken. Door de bevriezing van 60 bedden werd het mogelijk om mobiele teams op te richten. Ook andere actoren zetten middelen in.
Voor meer bijzonderheden: zie http://www.psy107.be/ en www.reling.be

Netwerk kinder- en jeugdpsychiatrie

In Limburg hebben de Kinder- en jeugdpsychiatrische diensten een netwerk opgericht met Limburg als werkingsgebied. Ter realisatie van een zorgcircuit “Kinderen en Jongeren” werd een overeenkomst afgesloten. Binnen het netwerk zijn een stuurgroep, een team zorgtraject en cliëntenoverleg opgericht.
Ook met de CGG, CLB en bijzonder jeugdzorg werd een overeenkomst afgesloten.
M.b.t. IBE Kinderen en jeugd werd een een engagementsverklaring ondertekend rond gecoördineerde toeleiding in gerechtelijke POS/MOF.
Voor K-crisis en IBE, for K, werd met de overheid een overeenkomst afgesloten.
Met Vlaanderen werd een overeenkomst afgesloten m.b.t. het project “intersectorale samenwerking Limburg voor jonderen met complexe prioritaire hulpvragen”.
Met de provincie werd een overeenkomst afgesloten m.b.t. outreach .

Er is een engagementsverklaring afgesloten in het kader van de samenwerking tussen MPI’s vanuit de VAPH sector en het gemeenschapsonderwijs met de GGZ

Asster participeert aan de associatie KPC Genk, een kinderpsychiatrisch ziekenhuis (zie www.kpc-genk.be) en participeert aan ’t Appelboompke, een dagcentrum voor de behandeling van peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis  (http://www.appelboomke.be).

KOPP-samenwerking: KOPP OP!

Op elke afdeling is er een KOPP-referentiepersoon actief.
Binnen de schoot van het Limburgs netwerk Kinderen en Jongeren Ligant is er bijzonder veel aandacht voor KOPP- en KOAP: zie https://www.desocialekaart.be/ligant-kopp-koap-groepen-586681,
https://www.ligant.be/crosslinkkoppkoapp

Samenwerking GGZ Sint-Truiden

Er is een nauwe samenwerking met de GGZ-actoren van Sint-Truiden. Er zijn een aantal gemeenschappelijke initiatieven zoals Trefpunt, De Kade, doorgangstehuis en halfweghuis:

Trefpunt
Trefpunt is ontstaan uit het ontmoetingshuis “’t Vijfde seizoen” (2002). Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg in Sint Truiden.
Twee trajectbegeleidsters staan klaar om bezoekers verder op weg te helpen bij hun zoektocht naar een zinvolle invulling van hun vrije tijd. Dit kan onder andere in de individuele trajectbegeleiding bv. richting vrijwilligers. Ook wordt het sociaal café steeds open gehouden tussen 10u-16u van maandag tot vrijdag en in het weekend van 9-12u. Als laatste worden er diverse activiteiten en clubs aangeboden die op verschillende frequenties plaatsvinden. Voor meer informatie zie de website www.trefpuntsinttruiden.be.
Ook is er steeds iemand van de begeleiding bereikbaar tussen 8u30 en 16u30 op het nummer 011/68.15.86.

De Kade
De Kade is opgericht in 2008 en voorziet een gestructureerd aanbod aan activiteiten. Het centrum richt zich naar volwassenen met een chronisch psychiatrische handicap, die in een sociaal isolement dreigen te komen en/of beperkingen ervaren binnen het domein van vrije tijd, vorming en ontmoeting. Dank zij de aangeboden activiteiten krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun individuele capaciteiten maximaal te ontplooien met het oog op een bevredigend sociaal contact en zinvolle vrijetijdsinvulling.

Trefpunt en de Kade bevinden zich op de Ziekerenweg 15 te Sint-Truiden (voormalig kloostergebouw Asster, Campus Stad).

De projecten “woontraining” en “halfweghuis” zijn erop gericht de overgang tussen het ziekenhuis en beschut wonen te faciliteren. Ze worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met beschut Wonen Bewust.

Beschut Wonen ‘Bewust’ is een samenwerkingsverband (met een bestuurlijke participatie van Asster) met 200 erkende plaatsen voor Beschut Wonen.  Vanuit deze vzw werd vzw ’t Heft opgericht, met enerzijds een activiteitencentrum en anderzijds “Het Woon en Zorgcentrum Den Akker”. Asster is ook actief in deze vzw.
Het activiteitencentrum ’t Heft is een onderdeel van de “Sint-Truidense Activeringsprojecten” (STAP), samen met Trefpunt en ARTB (Arbeidsrehabilitatie en Trajectbegeleiding)

Voor meer informatie: zie http://www.bewust.be

Samenwerkingsprojecten gerelateerd aan specifieke patiëntendoelgroepen

Samenwerking afhankelijkheid

Met diverse partners is er een overeenkomst afgesloten inzake  Centraal Aanmeldingspunt voor verslavingsproblemen te Hasselt.
Met de FOD werd een projectovereenkomst afgesloten inzake seksuele deliquenten mid-security en werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met vzw Bewust en vzw Basis.

Samenwerkingsprojecten voor personen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

Met de Vlaamse Overheid wordt een samenwerkingsproject afgesloten inzake dubbele diagnose (project dubbele diagnose)

Binnen SPIL participeert asster aan het zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking.

Asster heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met St.-Ferdinand Lummen inzake geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking: Limes  (zie: www.sintferdinand.be)

Zie ook outreachteam bij “samenwerking forensische psychiatrie).

Samenwerking forensische psychiatrie

In de provincie Limburg wordt momenteel een overeenkomst afgesloten tot oprichting van een samenwerkingsverband voor alle volwassenen (+ 18 jarigen) onder een juridisch statuut met een psychische en/of psychiatrische problematiek. 

Vzw Asster heeft met FOD een overeenkomst voor de behandeling van gedetineerde en geïnterneerde seksuele delinquenten met een medium risk profiel. In dat kader zijn er ook samenwerkingsverbanden gesloten met twee initiatieven beschut Wonen: m.n. vzw Bewust en vzw Basis.

Binnen het hof van beroep van Antwerpen worden een aantal projecten gerealiseerd in het kader van het meerjarenplan van de federale overheid betreffende de uitbouw van een zorgcircuit voor psychiatrische patiënten. forensische psychiatrie. Ik het kader daarvan zijn netwerkcoördinatoren en schakelteamleden actief. Er zijn drie teams actief: outreachteam, inreachteam en monotoringteam. Asster participeert aan het outreachteam (mobiel outreach bij geïnterneerden met een mentale beperking en consultfunctie) en het monitoringteam (riskassessment en consultfunctie).

Samenwerking ouderenpsychiatrie

Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het WZC te Zoutleeuw, WZC Villa Rosa, WZC Meiland en met vzw Foyer De Lork.

Asster participeert op een actieve wijze aan vzw ’t Heft (woon- en zorgcentrum Den Akker).
Naast een kaderovereenkomst werd met het Jessaziekenhuis een uitvoeringsovereenkomst afgesloten voor de organisatie van een psychogeriatrische afdeling op Campus Salvator.

Samenwerking Algemene Ziekenhuizen

Met het Jessa Ziekenhuis werd een kaderovereenkomst afgesloten en een uitvoeringsovereenkomst m.b.t. psychogeriatrie

Met het St.-Franciskusziekenhuis werd een associatieovereenkomst afgesloten m.b.t. de delocalisatie van psychiatrische ziekenhuisbedden en een overeenkomst m.b.t. het realiseren van het bijhorend bouwproject

Met het Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo werd een overeenkomst afgesloten m.b.t. medische beeldvorming, labo en liaisonpsychiatrie

Functionele samenwerkingsovereenkomsten. 

Met volgende diensten werden functionele samenwerkingsovereenkomsten afgesloten

A en T diensten: Bewust, CAD – Limburg, CGG / LITP, DAGG, VGGZ, WZC Den Akker, PVT – De Passer, RZ Sint-Trudo

Sp diensten: CGG / LITP, DAGG, WZC Den Akker, PVT – De Passer, RZ Sint-Trudo AV

Apotheek (gemeenschappelijke wachtregeling): PZ Broeders Alexianen, St-Trudo Ziekenhuis

Algemeen

  • Met alle Limburgse ziekenhuizen werd een samenwerking gerealiseerd op vlak van samenaankoop en beleid. Deze samenwerking kreeg zijn vertaling in respectievelijk de vzw Hospilim en vzw  Hospilim+ (www.hospilim.be)
  • Met de politie en de stad Sint-Truiden is een Samenwerkingsprotocol afgesloten ter bestrijding van ziekenhuiscriminaliteit
  • Met de provincie is een samenwerking afgesloten m.b.t. sociale tolken
  • Met Fedasil en andere GGZ-actoren te Sint-Truiden is een engagementsverklaring ondertekend