Psychiatrisch verzorgingstehuis (P.V.T.) De Passer 

Doelgroep

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis is een woonvorm voor mensen met een chronisch psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking.
De groep personen met een verstandelijke beperking heeft een uitdovend karakter. Aanmeldingen voor deze groep worden niet meer weerhouden in het PVT, maar wel doorverwezen naar een VAPH-voorziening.
Een verblijf in PVT vraagt een medisch (fysiek en psychisch) stabiele toestand waarbij geen intensieve gespecialiseerde zorg nodig is.

Na een interdisciplinaire evaluatie kan gekozen worden om een verwijzing te doen naar een meer geschikte behandelvorm.
Wanneer de psychiatrische zorg ondergeschikt geraakt aan de somatische zorg kan een verwijzing gedaan worden naar bv. een woon-en zorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis.
Wanneer het psychiatrische toestandsbeeld extra zorg vereist, kan een (tijdelijke) overplaatsing naar een behandelafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis plaats vinden.
Wanneer de functionele toestand van de bewoner het toelaat, is een verwijzing naar vormen van beschut wonen mogelijk.
Aanmeldingen voor een verblijf in PVT kunnen gebeuren door het invullen en rechtstreeks verzenden van het aanmeldingsformulier.

Bij ontvangst van het volledig ingevulde formulier, wordt de aanmelding besproken tijdens het eerstvolgende opname-overleg (doorgaans maandelijks). Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een eerste kennismaking die nadien op het volgende overleg besproken wordt. De verwijzers worden steeds geïnformeerd over het al dan niet weerhouden van de aangemelde persoon op de wachtlijst.
Indien niet weerhouden, wordt er samen met de verwijzer gekeken naar mogelijke alternatieven.
Wanneer mensen op de eerste 5 plaatsen van de wachtlijst terecht komen, wordt er opnieuw een
gesprek gepland om de zorgvragen van dat moment samen in kaart te brengen.

Begeleidingsvisie

PVT De Passer wil een huiselijke woonomgeving creëren waarin bewoners volgens de principes van psychosociale rehabilitatie en herstel benaderd worden. Het stabiliseren van de psychiatrische problematiek en het optimaliseren van de individuele mogelijkheden met respect voor de persoonlijke beperkingen is een kerntaak. Het huidig specialistisch zorgaanbod laat toe per afdeling te werken met diverse leefgroepen met begeleidingsdoelen per leefgroep, aangevuld met een individueel begeleidingsplan per bewoner.

Omdat het PVT gezien wordt als een schakel in het zorgtraject van de bewoner streven we naar een collegiale samenwerking binnen de afdelingen en tussen het PVT en de verwijzende instanties.  Een verblijf in PVT vraagt namelijk een medisch (fysiek en psychisch) stabiele toestand waarbij geen intensieve gespecialiseerde zorg nodig is. Bij afwezigheid van een stabiele toestand wordt er gezocht naar meer gepaste alternatieve zorg- en/of woonvormen en vormen we vanuit PVT een brugfunctie waarbij ondersteuning geboden wordt op de plaats waar de bewoner zich op dat moment bevindt. Door het handhaven van een dynamische familiewerking wordt ook de familie betrokken in het totale begeleidingsproces van bij de start tot aan het einde van het verblijf en dit zowel tijdens formele als informele ontmoetingen.

Begeleidingsmethodiek

In het PVT streven wij ernaar de bewoner te laten functioneren op een voor hem/haar zo hoog mogelijk functioneringsniveau.
We beogen het stabiliseren van de psychiatrische problematiek en het optimaliseren van de individuele mogelijkheden met respect voor de persoonlijke beperkingen.
Het concept van de psychosociale rehabilitatie wordt gebruikt als begeleidingscredo.
Dit wil zeggen dat de bewoner in een beschermd PVT-milieu woont waar hij/zij op een maximaal autonome manier functioneert en samenleeft met de medebewoners.
Kenmerken van het wonen in ons PVT zijn het creëren van huiselijke gezelligheid, het stimuleren van autonomie, het aanbieden van zinvolle dag bezigheid en het creëren van een gepast kader om familiale contacten te optimaliseren.

PVT-coördinator
Lieve Snellinx, 011 78 89 00, lieve.snellinx[at]asster.be

Beleidsarts
Dr. Johan Kusters, 011 78 80 11, johan.kusters[at]asster.be