Visie op zorg in PVT De Passer  

PVT De Passer wil een woonomgeving creëren waarin bewoners volgens de principes van psychosociale rehabilitatie en herstel benaderd worden. Rehabilitatie is het proces waarbij de bewoners ondersteund worden in hun dagelijks leven en in hun herstelproces.
De bewoner woont in een beschermd PVT-milieu  waar hij/zij maximaal autonoom functioneert en samenleeft met de medebewoners.
De focus ligt op het centraal stellen van de bewoner. Belangrijke elementen hierin zijn het respecteren van de keuzes van de bewoner, aandacht hebben voor zijn ambities en het bieden van groeikansen binnen verschillende levensdomeinen.

In PVT wordt er gewerkt met differentiatie in zorg, op maat van de bewoner. Het huidig specialistisch zorgaanbod laat toe per afdeling te werken met diverse leefgroepen waarin  geanticipeerd wordt op zowel reguliere zorgvragen als op meer specifieke zorgvragen (PVT-min, PVT-plus, bewoners met een verstandelijke beperking).
De gemeenschappelijk gedragen PVT-visie wordt vertaald naar begeleidingsdoelen per afdeling en per leefgroep, aangevuld met een individueel begeleidingsplan per bewoner. 
Het woonaspect wordt, in kleine groepen, begeleid vanuit een herstelgericht therapeutisch kader waarbij de levenskwaliteit behouden of verbeterd wordt. Dit vraagt afstemming tussen de werking van de afdeling en de noden en doelstellingen van de bewoner.

Er wordt naar gestreefd de bewoner te laten functioneren op een voor hem/haar zo hoog mogelijk functioneringsniveau. Het stabiliseren van de psychiatrische problematiek en het optimaliseren van de individuele mogelijkheden met respect voor de persoonlijke beperkingen is een kerntaak.
Kenmerken van het wonen in het PVT zijn het creëren van huiselijke gezelligheid, het stimuleren van autonomie, het aanbieden van zinvolle dag bezigheid en het creëren van een gepast kader om familiale contacten te optimaliseren.

Om te komen tot maatschappelijke re-integratie wordt gezocht naar een evenwicht tussen het persoonlijke normen-en waardenkader van de bewoner en datgene dat maatschappelijk verwacht wordt.  Ook afstemming tussen het aanbieden van zorg en de zelfredzaamheid van de bewoner is hierin een belangrijke opdracht.

Hierbij zal vanuit een lerende cultuur steeds gezocht worden naar mogelijkheden van de bewoners rekening houdend met hun interesses en hulpvragen.
Ook familie van de bewoner krijgt een centrale plaats binnen het PVT. Door het handhaven van een dynamische familiewerking wordt de familie betrokken in het totale begeleidingsproces van bij de start tot aan het einde van het verblijf zowel tijdens formele als informele ontmoetingen.

Omdat het PVT gezien wordt als een schakel in het zorgtraject van de bewoner wordt er, naast een vlotte samenwerking met de familie, ook gestreefd naar een collegiale samenwerking binnen de afdelingen en tussen het PVT en de verwijzende instanties.  Een verblijf in PVT vraagt namelijk een medisch (fysiek en psychisch) stabiele toestand waarbij geen intensieve gespecialiseerde zorg nodig is. Bij afwezigheid van een stabiele toestand wordt er gezocht naar meer gepaste alternatieve zorg- en/of woonvormen en zal er vanuit PVT een brugfunctie gevormd worden waarbij ondersteuning geboden wordt op de plaats waar de bewoner zich op dat moment bevindt.

Met oog op de toekomst wil het PVT vooruitstrevend zijn in haar denken en handelen, een jong dynamisme uitstralen en het stigma doorbreken. Hierbij worden medewerkers gecoacht en geprikkeld om gedurfd creatief en vernieuwend te zijn.