De gekantelde organisatie 

Vele ziekenhuizen hebben een functionele organisatiestructuur. Bij een functionele organisatie-structuur vertrekt men vanuit beroepsgroepen of departementen. Asster heeft voor een ander model gekozen, nl. de gekantelde organisatie.

Dit is een meer patiënt-georiënteerd model. De focus ligt in veel sterkere mate op de corebusiness van het ziekenhuis en het PVT, nl. kwaliteitsvolle patiënten- en bewonerszorg..

In de gekantelde organisatie vertrekt het beleid vooral vanuit de werkvloer, daar waar onze medewerkers dagelijks patiënten en bewoners behandelen, begeleiden en verzorgen. Deze benadering zal asster in staat stellen om de zorg- en dienstverlening nog meer af te stemmen op de zorgvraag van patiënten en bewoners.

De ondersteunende diensten moeten kwaliteitsvolle processen mogelijk maken. Zij dienen de kerntaken rond de patiënt te ondersteunen.

Het bestuur en de directie van asster kan rekenen op geëngageerde en vakbekwame medewerkers. Zij geloven dat eigen verantwoordelijkheid en participatie werkzamer zijn dan een strikte hiërarchie. Vandaar dat zij subsidiariteit en kwaliteitsvolle coaching in asster een belangrijke plaats zullen geven.

Asster wil in sterke mate lerend zijn. Dit wil zeggen dat inspanningen geleverd worden om de competenties van medewerkers optimaal te benutten en te vergroten. Iedereen wordt gestimuleerd om het eigen handelen kritisch te bekijken, niet om negatief ‘beoordeeld’ te worden, maar wel om professioneel te groeien. Uit fouten kan immers veel geleerd worden. Wetenschappelijke toetsing is hierbij heel belangrijk. ‘Evidence based’ handelen zal meer aandacht krijgen.

In de gekantelde organisatie is het belangrijk dat de medewerker het hele proces, dat leidt tot het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt en de bewoner, goed kent en dat niet enkel vanuit zijn eigen specialisme. Interdisciplinaire samenwerking in team wordt als zeer belangrijk beschouwd.