'Bridging the gap' - Jongvolwassenen; transities in gehechtheid?! 

Op deze praktijkdag willen we als interdisciplinair team De Zeilen 1, Asster onze 4 jaar ervaring in werken vanuit gehechtheid met jongvolwassenen delen. We belichten ons vallen en opstaan, bruggen die we konden leggen en uitdagingen waar we nog voor staan. Deze praktijkdag richt zich tot hulpverleners, begeleiders, beleidsmakers…met interesse in de transities waar jongeren in deze leeftijdsfase voor staan, en in gehechtheids-sensitief werken met de jongeren en hun context.

In de voormiddag kan je uiteenzettingen verwachten omtrent de eigenheden en eigenaardigheden van de transitieleeftijd en over de recentste ontwikkelingen op vlak van gehechtheidsdenken. Voor de namiddag stellen we een menu échte workshops samen over o.a. groepstherapie met jongvolwassenen en  werken met Attachment Based Family Therapy (ABFT) gezinstherapie bij jongvolwassenen.

We nodigen jullie graag uit om samen met ons te delen, uit te wisselen en te leren om jongvolwassenen de zorg te kunnen bieden op maat van hun noden. Onze praktijkdag gaat door te Asster,  Melveren-Centrum 111, in Sint-Truiden.

 

Praktische informatie 

Datum & uur: donderdag, 23 mei, 2019 - 09:00 tot 16:30
Plaats : Jules Knapenzaal, Melveren-centrum 111, 3800 Sint-Truiden

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

 

Extra informatie is te verkrijgen via lily.roggen@asster.be.

 

Programma 

09u00 Ontvangst

09u30 – 09u45 Inleiding; van visie over jongvolwassenen naar een betrokken realiteit.
Steven Dewulf, zorgmanager De Zeilen.

09u45 – 10u30 Jongvolwassenheid; een uitdagende periode in de overgang van kindertijd naar volwassenheid.
Dr. Marie-Paule Clerinx en dr. Mayke Vrijens; beide zijn als psychiater verbonden aan De Zeilen 1, Asster vzw.

Ernstige psychiatrische pathologie vindt vaak zijn oorsprong op jonge leeftijd; in ongeveer drie kwart van de gevallen situeert de eerste manifestatie van psychische klachten zich in de leeftijd tussen 14 en 23 jaar. Daarnaast wachten er ook specifieke en  belangrijke ontwikkelingstaken op de jongere die de transitie maakt van adolescent naar volwassene. De maatschappij gaat uit van volwassen gedrag en verantwoordelijkheden op 18 jaar, een mensenbrein is vaak echter pas volledig volgroeid op 25 jaar. Ook door de manier waarop onze zorg georganiseerd is, ontstaat er op 18 jaar dikwijls een kloof. Wat betekent dit alles voor de kwetsbare jongvolwassene? In deze bijdrage staan we stil bij ‘transitie’ die meer is dan een doorgangsperiode van kind naar volwassene, waarvoor we continuïteit van zorg dienen te waarborgen. De jongvolwassen levensfase is een ontwikkelingsfase met specifieke ontwikkelingsopdrachten, waarbij aangepaste zorg bieden voor kwetsbare jongeren, onze uitdaging is.

10u30 – 11u15 De rol van gehechtheid bij de ontwikkeling van psychopatholgie op jongvolwassen leeftijd.
Prof. dr. Guy Bosmans. KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Gehechtheid en dan met name onveilige gehechtheid wordt vaak in verband gebracht met de ontwikkeling van psychopathologie. Traditioneel verklaart men dit verband vanuit het idee dat onveilige gehechtheid een stabiel kenmerk is van een individu en dat die onveilige gehechtheid een normale ontwikkeling bemoeilijkt. Meer en meer beginnen we echter te begrijpen dat gehechtheid veel complexer is dan dat. Het bestaat uit meer en minder stabiele componenten. Je kan een onderscheid maken tussen gehechtheidstrekken versus gehechtheidstoestanden. Beide componenten oefenen constant een invloed op uit elkaar elkaar. De (relationele) context bepaalt de mate waarin toestanden kunnen fluctueren en dit gaat op langere termijn zijn weerslag hebben op trek niveau. Omgekeerd zal het trekniveau op zijn beurt weer bepalen in welke mate de context een invloed kan hebben op toestandsniveau. Uit onderzoek blijkt dat veranderingen op toestandsniveau een eigen rol spelen in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen en dit bovenop gehechtheid op trekniveau. Deze inzichten werden door Kobak en Bosmans (2018) vertaald in het “dynamische model van de onveilige cyclus” waarin deze nieuwe bevindingen vertaald werden in een voor clinici bruikbaar denkkader om over de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van psychopathologie na te denken. 

11u15 – 11u45 Koffiepauze

11u45 – 12u30 Bridging the gap?! Vier jaar bouwen aan Attachment Based Residential Care (ABRC)
Ilse Devacht, klinisch psychologe, gedragstherapeute en geaccrediteerd ABFT therapeute, De Zeilen 1, Asster vzw

Op onze afdeling voor jongvolwassenen, de Zeilen 1, bestaat onze opdracht uit het behandelen van psychiatrische stoornissen én het zo goed mogelijk back on track krijgen van de socio-emotionele ontwikkeling van gekwetste en kwetsbare jongvolwassenen. Wij bouwden hiertoe een visie en begeleidingskader uit vanuit leertheoretische en gehechtheidstheoretische inzichten; ABRC. In de bijdrage rond ABRC lichten we onze eigen leerweg toe van de afgelopen vier jaar, een waar team-work in progress. We gaan hierbij in op de uitdagingen in het residentieel werken met jongvolwassenen en hoe leertheorie en gehechtheidstheorie samen extra opties kunnen bieden voor een interdisciplinair team.

12u30 – 13u30 Middagpauze

13u30-16u30 Workshops (elke workshop duurt 3 uur met een pauze van 30’; gelieve je voorkeur van workshop aan te geven)

1. Bridging the gap: groepstherapie met jongvolwassenen.
Jasmine Bujanic, klinisch psychologe en gedragstherapeute (i.o.), en Inge Bosmans, psychomotorisch therapeute zijn beiden werkzaam op De Zeilen 1, waar zij onder andere groepstherapie bieden aan jongvolwassenen.

Groepstherapie is een frequent gehanteerde werkvorm in opnamesettings. Er is echter weinig onderzoek naar of en hoe groepstherapie werkzaam is. Groepstherapie met jongvolwassenen brengt bovendien heel eigen uitdagingen met zich mee. Een jongvolwassene (dus brein EN lijf) in sessie:  “Ik wil wel iets zeggen, maar ik weet niet hoe. Ik durf niet. Iedereen zwijgt dus dan zal ik ook maar niks meer zeggen. En als ik hier nu iets zeg, weet straks iedereen het. Ik krijg het heel, heel warm, durf niet op te kijken.
In deze workshop staan we stil bij de uitdagingen die kwetsbare jongvolwassenen in groepstherapie ervaren én bieden om een werkklimaat te creëren waarin leren in groep, met elkaar en van elkaar mogelijk gemaakt wordt. We stellen onze ervaringen voor met onze Schema-groepstherapie, die ontstond vanuit het gedragstherapeutisch en gehechtheidsdenken en onze ervaringen vanuit psychomotorische groepstherapie .  In ervaringsgerichte oefeningen nodigen we jullie uit samen op zoek te gaan naar hoe groepstherapie ‘groei-therapie’ wordt.
 

2.  De zoektocht naar zelfzorg! Diagnostiek en behandeling van zelfverwonding bij jongvolwassen.
Prof. Dr. Laurence Claes; KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen; Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen;

Zelfverwondend gedrag (ZVG) verwijst naar het zichzelf toebrengen van fysiek letsel aan het eigen lichaam zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen. Voorbeelden van ZVG zijn zichzelf krassen, snijden, branden en slaan. ZVG ontstaat vaak in de adolescentie en continueert tijdens de jongvolwassenheid. ZVG dient vele intra- en interpersoonlijke functies. In de workshop staan we stil bij elementen die belangrijk zijn in diagnostiek en de behandeling van ZVG bij jongvolwassenen. We bespreken hierbij het CuttingDown protocol van Taylor, Simic, en Schmidt (2015). Vier transdiagnostische mechanismen staan hier centraal: identiteitsontwikkeling, emotie- en impulsregulatie, en affiliatie en hun samenspel tegen de achtergrond waarin de jongvolwassene zich ontwikkelt. Het wordt een boeiende zoektocht naar meer zelfzorg en –respect!

3. Bridging the gap: Leefgroepbegeleiding bij jongvolwassenen.
Renaat Van Houtte, Bram Lambrechts, & An Maes, leefgroepbegeleiders De Zeilen 1, Asster vzw.

Op onze afdeling voor jongvolwassenen, de Zeilen 1, bestaat onze opdracht ook uit het opnieuw ‘on track’ krijgen van de socio-emotionele ontwikkeling van kwetsbare jongvolwassenen. In ons team staan een aantal collega’s specifiek in voor de leefgroepbegeleiding. Zij proberen de groepen maximaal te ondersteunen om een leer-groep te worden. De jongvolwassenen die bij ons worden opgenomen, ervaren zowel op individueel als op relationeel vlak diverse moeilijkheden. Dit vergt vanuit leefgroepbegeleiding een flexibele aanpak. De gemeenschappelijke noemer is hier het kijken en handelen vanuit gehechtheid. Dagelijks komen we als leefgroepbegeleider gewone en ongewone situaties tegen waarin we balanceren tussen het bieden van een  veilige basis en van een veilige haven. In deze workshop ‘Leefgroepbegeleiding bij jongvolwassenen’ bieden we kort een kader aan voor de begeleiding van leefgroepen van jongvolwassenen. Vervolgens nodigen we jullie aan de hand van oefeningen en casusbesprekingen uit om te ervaren hoe deze balansoefening voelt.

4. Bridging the gap met je ouders?! Workshop Attachment Based Family Therapy (ABFT) met jongvolwassenen.
Ilse Devacht, klinisch psychologe, gedragstherapeute en geaccrediteerd ABFT therapeute, De Zeilen 1, Asster vzw

Op onze afdeling voor jongvolwassenen, de Zeilen 1, bieden we sinds een viertal jaar gezinstherapie volgens de ABFT methode aan jongvolwassenen en hun gezin. ABFT is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van suïcidale en depressieve adolescenten in een ambulante context. Wij bieden deze gezinstherapie aan jongeren met diverse problematieken in een residentiële context. Het bieden van gezinstherapie vanuit gehechtheidskader blijkt een aanbod waarvoor jongvolwassenen zeer te engageren zijn. In deze workshop ‘ABFT met jongvolwassenen’, staan we kort stil bij de stappen die in ABFT gezet worden met een gezin en welke aanpassingen nodig kunnen zijn in afstemming op de jongvolwassen levensfase. Vervolgens nodigen we jullie aan de hand van oefeningen uit om te ervaren hoe ABFT met jongvolwassenen kan ‘werken’.

16u30 Receptie

VOLZET 

De studiedag is volzet.

Indien je ingeschreven bent maar de betaling nog niet hebt gedaan.
Zie hieronder de betalingsinstructie.

Je inschrijving is pas geldig na storting van het juiste bedrag - €70 voor een halve dag, €120 voor een ganse dag.
De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE 51 4536 0156 2162 met de melding 'STDZ_2305 - je naam en familienaam'.
Gelieve niet te wachten met je betaling, zodat je inschrijving behouden blijft.