Wat is het Vlaams Indicatoren Project voor PatiŽnten en Professionals?

Vlaams Indicatoren project

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en "last but not least" voor de patiënt.

 • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken. Op welke punten scoren ze goed, op welke punten scoren ze minder? Dit is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
   
 • Zowel voor de overheid als voor de patiënten, bewoners, medewerkers, bezoekers,... zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Welke indicatoren worden gemeten? 

Sinds 2016 nemen we jaarlijks deel aan volgende indicatoren:

 • De Vlaamse Patiënten Peiling voor de GGZ is een vragenlijst die patiënttevredenheid en - ervaringen meet. Tussen maart 2017 en april 2017 hebben maar liefst 349 patiënten binnen PZ Asster en 33 bewoners binnen PVT De Passer deelgenomen aan deze bevraging.
   
 • Het inzetten van ervaringsdeskundigen: Via inzet van ervaringsdeskundigen worden de herstelprocessen van patiënten en bewoners versterkt, zowel door coaching van de patiënten zelf, als door beïnvloeding van de hulpverleners en beleidsmakers.
   
 • Het volledig geneesmiddelenvoorschrift: Met deze indicator wordt gemeten door externe auditoren hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext. Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat deze 10 elementen aanwezig zijn:
  1. Naam en voornaam patiënt
  2. Geboortedatum patiënt
  3. Naam van het geneesmiddel
  4. Toedieningsvorm van het geneesmiddel
  5. Sterkte (met eenheid) van het geneesmiddel
  6. Dosis per keer
  7. Toedieningsfrequentie (aantal keer per tijdspanne, bijvoorbeeld 3 keer per dag)
  8. Naam en voornaam van de art
  9. (Elektronische) handtekening van de arts
  10. Datum van het voorschrift
    
 • Het volledige suïcidepreventietraject: Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Deze indicator meet of volgende protocollen of richtlijnen aanwezig zijn in de documenten van de voorziening.
  1. Er is een richtlijn omtrent de formele inschatting van het suïciderisico van alle patiënten bij de eerste aanmelding in de GGZ-voorziening
  2. Er is een richtlijn aangaande patiënten met een suïciderisico
  3. Er is een te volgen stroomdiagram voor patiënten met een suïciderisico
  4. Er is een richtlijn aangaande de aanpak van patiënten met suïciderisico die behandeladvies weigeren
  5. Er is een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst tussen minstens één andere zorgvoorziening om de continuïteit van zorg te waarborgen
  6. Er is een overzicht en/of verslag waaruit blijkt de voorziening jaarlijks potentieel suïcide faciliterende situaties identificeert
  7. Er is een richtlijn die voorschrijft dat suïcidepogingen en suïcides systematisch worden genoteerd in het (elektronisch) patiëntendossier
  8. Er is een meldsysteem om onder meer suïcidepogingen en suïcides te registreren
  9. Er is een richtlijn voor het systematisch analyseren van suïcidepogingen en suïcides
  10. Er is een overzicht van de interne en externe gevolgde opleidingen in verband met suïcidepreventie

Ook in 2018 neemt PZ Asster deel aan alle indicatoren van VIP². Verder neemt PVT De Passer deel aan de VPP peiling. Alle resultaten zullen gepubliceerd worden op de VIP² website www.zorgkwaliteit.be.

Resultaten VIP≤ 

De resultaten van het Vlaams Indicatoren project voor PZ Asster en PVT De Passer kan u ook op deze website vinden: